Lake Biwa
Hama Otsu Port
Sosui
Sakura view
Bus Stop, Ishiyama-dera
Atelier for Otsu-E
Hama Otsu Station
Train Conductor View
Train, Street view
Ishiyama-dera entrance view
Ishiyama-dera
Ishiyama-dera
Ishiyama-dera
Ishiyama-dera
Shigara Yaki Shop
Lake Biwa

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Hama Otsu Port

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Sosui

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Sakura view

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Bus Stop, Ishiyama-dera

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Atelier for Otsu-E

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Hama Otsu Station

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Train Conductor View

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Train, Street view

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Ishiyama-dera entrance view

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Ishiyama-dera

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Ishiyama-dera

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Ishiyama-dera

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Ishiyama-dera

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Shigara Yaki Shop

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved