View from Shijo
Kyomizu-dera
Kiyomizu-dera
Tori at Heian Jingu Shrine
Kyoto Modern Terrace Interior
Japanese Breakfast, Kyoto Modern Terrace
Hanamikoji
Sakura Viewers, Takasegawa
Tourists and Sakura Viewers, Takasegawa
Machiya, Shaved Ice Shop
Machiya, Paul Smith Shop Interior
Nishiki Ichiba
NIshiki Ten, Mangu
Yasaka Jinja
Takasegawa
View from Shijo

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Kyomizu-dera

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Kiyomizu-dera

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Tori at Heian Jingu Shrine

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Kyoto Modern Terrace Interior

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Japanese Breakfast, Kyoto Modern Terrace

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Hanamikoji

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Sakura Viewers, Takasegawa

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Tourists and Sakura Viewers, Takasegawa

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Machiya, Shaved Ice Shop

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Machiya, Paul Smith Shop Interior

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Nishiki Ichiba

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

NIshiki Ten, Mangu

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Yasaka Jinja

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved

Takasegawa

Masashi Ohtsu Photography © 2019 Masashi Ohtsu All Rights reserved